MEĐUNARODNI NATJEČAJ ČOVJEK 2024. / MAN 2024. INTERNATIONAL COMPETITION

Rijeka, 28. 12. 2023.

Fotoklub Rijeka raspisuje:

Međunarodni fotografski natječaj na temu Čovjeka

Zadnji dan primanja prijava je ponedjeljak, 22. 1. 2024. do ponoći

ČOVJEK

Ako je čovjek jedino živo stvorenje ove planete koje predstavlja najviši stupanj evolucije i koji svojom intelektualnom i svakom drugom aktivnošću generira tu istu evoluciju, onda je on na vrhu piramide života. No, isti je taj čovjek, sa svim svojim afirmativnim i pozitivnim pretpostavkama, istovremeno najveći razgraditelj svega što je stvoreno i svega što je sam stvorio. On i gradi i razgrađuje. Ta dualnost čovjeka nerazjašnjivi je fenomen koji je prisutan i neizbježan kroz cijelu povijest. Čovjek nije sam, već je u određenom duhovnom, emocionalnom i prostornom okruženju u interaktivnom odnosu. Taj cijeli koloplet uzajamnosti unutrašnje arhitekture čovjeka, prirodnog ambijenta i prostora koji je sam stvorio čini misterij života i opstanka na ovoj planeti.

Dakle, što je i gdje je čovjek? Je li on, kako je to ustvrdio stari grčki filozof Protagora, …mjerilo svih stvari…?  Upravlja li čovjek svijetom oko sebe, a prvenstveno vlada li samim sobom ili … ?

Fotografija neće dati odgovore na ova filozofska pitanja, ali može dati niz malih slikovnih priloga o raznim okolnostima i kontekstima toga istog čovjeka.

Zadatak je fotografa da ovu kompleksnost i lepezu kojekakvih shvaćanja i poimanja čovjeka interpretiraju na originalan način.

Borislav Božić, prof.

PRAVILA NATJEČAJA:

 1. Tema natječaja je Čovjek. Pojam čovjek koji se koristi u ovom natječaju za fizičke osobe u muškom rodu neutralan je i odnosi se na jednak način na osobe muškoga i ženskoga spola.
 2. Na fotografiji treba biti prisutan čovjek u bilo kojoj životnoj situaciji: stvaranju, radu, odmoru, igri, razgradnji, ratu, tuči itd.
 3. Na natječaju mogu sudjelovati samo punoljetne osobe /18 +/.
 4. Svaki autor sudjeluje s najviše šest /6/ fotografija koje nisu starije od dvije godine. Poželjno je da fotografije nisu izlagane u Rijeci.
 5. Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija u visini od 10 € /eura/ na račun kluba /Erste banka/  IBAN HR5924020061100135039  /Swift code ESBCHR22/ u rubriku Opis uplate treba upisati Čovjek 2024.
 6. Fotografije moraju biti u JPG formatu, minimalne rezolucije 300 dpi i  minimalne duže strane 45 cm.
 7. Fotografije koje se prijavljuju ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, vodene žigove ili slično.
 8. Fotografije se isključivo šalju u digitalnom  formatu. Na e-adresu: natjecajifkri@gmail.com
 9. Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu prijavnicu.
 10. Autor, sudionik ovoga natječaja, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje  da prijavljuje autentično snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 11. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.
 12. Fotografije mogu biti u boji, monokromatske i crno-bijele.
 13. Datoteke fotografija trebaju biti potpisane:  redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije, npr.: 1. Marko Markovic, Setaci
 14. Kod potpisivanja fotografija /datoteka/ ne koristite kvačice na slovima koja to imaju Na prijavnici istim redoslijedom upisati fotografije, ali normalno koristiti kvačice na slovima  koja to imaju.
 15. Autorsko pravo: Autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja Čovjek da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije fotografskog stvaralaštva i ovoga projekta.
 16. Neke fotografije bit će tiskane na promotivnim materijalima natječaja i izložbe Čovjek. Svi oblici objave su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Moralna autorska prava, u smislu ispravnoga potpisivanja autora u svim oblicima objave, bit će u potpunosti poštovana.
 17. Ime selektora izložbe organizator će objaviti po zaključenju natječaja.
 18. Organizator će od odabranih i izloženih fotografija izraditi katalog u PDF formatu i dostaviti ga svim sudionicima natječaja na e-adresu koja je navedena u prijavnici.
 19. Nagrade:
 20. Nagrada Đoko Milekić – sastoji se od plakete uz koju ide i pripadajuće tiskano priznanje s tekstom obrazloženja i novčani dio od 200,00 €
 21. Diploma – tri ravnopravne diplome u tiskanom obliku i novčani dio od 100,00 €  po Diplomi
 22. Pohvala – tri ravnopravne pohvale u tiskanom obliku
 23. Certifikat dobivaju autori čije fotografije budu odabrane za izložbu
 • Kalendar natječaja:

28. 12. 2023. objava natječaja

22. 1. 2024. zadnji dan prijave do ponoći

26. 1. 2024. otvorenje izložbe u Galeriji Principij

Rijeka/28/12/2023/

Fotoklub Rijeka announces:

International photography contest on the subject of Man

The deadline for submissions is midnight on Monday, 22 January 2024

MAN

If man is the single living creature on this planet embodying the highest level of evolution and generating that same evolution by his intellectual and every other activity, then he is at the top of the pyramid of life. However, this same man, with all his affirmative and positive assumptions, is simultaneously the biggest destroyer of everything that has been created and everything that he himself has brought about. He both builds and destroys. This duality of man is an inexplicable phenomenon that has been present and inevitable throughout history. Man is not alone – rather, he is in an interactive relationship in a particular spiritual, emotional and spatial environment. This complete reciprocal entanglement of the internal architecture of man, his natural environment and the space that he himself has created constitutes the mystery of life and survival on this planet.

So, what and where is man? Is he, as the ancient Greek philosopher Protagoras claimed, the measure of all things? Does man manage the world around him, and – primarily – does he govern himself, or not?

Photography will not provide the answers to these philosophical questions, but it can provide a series of small pictorial contributions regarding diverse circumstances and contexts of this same man.

It is the photographer’s task to interpret this complexity and variety of understandings and conceptions of man in an original way.

Borislav Božić, Prof.

CONTEST RULES:

 1. The subject of the contest is Man. The term man in the context of this contest is neutral and refers equally to male and female persons.
 2. In the photograph, man should be present in any life situation: creation, work, rest, play, destruction, war, struggle, etc.
 3. Only adults (18 +) can participate in the contest.
 4. Each author can send a maximum of six (6) photographs that are not older than two years and, preferably, have not been exhibited in Rijeka.
 5. To participate in the contest, a registration fee of 10 € (ten euro) must be paid to the bank account of the club, IBAN: HR5924020061100135039 /Swift code ESBCHR22/  in the Description of payment column, write Man 2024.
 6. Photographs must be in JPG format with a minimum resolution of 300 dpi and a minimum longer sides (longer page) of 45 cm.
 7. Photographs submitted must not contain any copyright marks, watermarks or the like.
 8. Photographs must be sent exclusively in digital format to the email address: natjecajifkri@gmail.com
 9. Each author must submit a completed application form along with the photographs.
 10. By filling out and sending the application form, the author (participant in this contest) confirms that he or she is submitting authentic photographs and assumes responsibility for the content of the submitted work.
 11. Photo processing in photo editing programmes is allowed to the extent that it does not distort or change the basic meaning of the recorded content.
 12. Photographs can be in colour, monochrome and black and white.
 13. File names must include number, full name of the author, and title of the photograph, e.g. 1. Marko Markovic, Setaci
 14. When naming photo files, please do not use Croatian diacritic letters. On the application form, please write the names of the photographs in the same order using Croatian diacritic letters as required.
 15. Copyright: by filling out and sending the application form, the author gives consent to the organiser of the Man contest to publish the submitted photographs free of charge (but clearly crediting the author), for the purpose of promoting photographic creativity and this project.
 16. Some photographs will be printed on the promotional materials of the Man contest and exhibition. All forms of publication are of non-commercial value and their sole purpose is to promote the exhibition and the author. Moral copyright, in the sense of the correct indication of the author’s name in all forms of publication, will be fully respected.
 17. The name of the exhibition curator will be announced by the organiser after the submission deadline.
 18. The organiser will create a catalogue in PDF format from the selected and exhibited photographs and deliver it to all participants of the contest at the e-mail address specified in the application form.
 19. Awards:
 20. The Đoko Milekić Award – consists of a plaque and a corresponding printed certificate with explanatory text, plus a cash prize of 200 €
 21. Diploma – three equivalent printed diplomas and a cash prize of 100 € with each
 22. Recognition – three equivalent certificates of recognition in printed form
 23. The certificate is given to the authors whose photos are selected for
 • Contest calendar:

28/12/2023 Announcement of the contest

22/01/2024 Deadline for submission of photographs (until midnight)

26/01/2024 Opening of the exhibition in the Principij Gallery

Komentari su zatvoreni.