INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION THIRD ELEMENT

20. 9. 2014.

Fotografije i video napravio je Zoran Uzelac


AUTORI:
STUART CHAPE, DANIJEL FRKA, ZVONKO RADIČANIN, IVANA PAVLOVIC, SAEED ARABZADEH, MIRELA MOMANU, KATHRIN SIMONSEN, DEAN SILIĆ, VIKTOR KANUNNIKOV, ANDREJ JARNI, YURIY ZILINSKYY, ŽELJKO FERENČIĆ, DRAŽEN SHEJBAL, NEDA RAČKI, DARIO JURJEVIĆ, JADRANKA HERAK, JAGODA MIHANOVIĆ, DAMIR BORČIĆ, VLADIMIR LONČARIĆ, GORDANA IVIČIĆ, ALEKSANDAR TOMULIC, VALENTINA BUNIC, NEDA CAMIC, TATJANA TRAVICA, MIRO DEZULOVIC, INGRID JERKOVIC, ZORAN MIROSEVIC,PETER HAMER, JOVAN RAKOVIĆ, BRANISLAV BACKOVIC, DIEGOTIENGO, VLADIMIR JOVANOVSKI, VLADIMIR CURCIN, MARIJA-ERDELJI, CEDOMIL GROS, SLAVKA PAVIC, SENKA JURKOVIC GROS, ZVONIMIR TANOCKI, SNEZANA LUKIC, GORDANA SKENDERIJA, ALEXANDR PANTYUSHIN, OVI D. POP, AJBAR MUJANOVIC, TEREZIJA FITZKE, DENIS STOSIC, MIRSAD MUJANOVIC, VIKTOR BOSAK, SANJA BANIKA, TEODOR PANTEA, DESPINA ANASTASIS, ANATOLIY GORBATYUK, MARJAN ARTNAK, MILAN ZVEKIC, JASENKA MARIJA JENKO, DARKO GERES, ZDENKO VUKELIC, STANKO TOTH, MILORAD KAŠĆELAN, DAVOR CEVIZOVIC, IVO VIDOTTO, ANDRAZ ZNIDARSIC, ALEKSANDAR ŽARKOV, SNJEZANA BRATANOVIC, ZDRAVKO TURK, IVAN RANOGAJEC, SEBASTIJAN SINDICIC,ZORAN DJORDJEVIC, LENA TERNOVEC, OGNEN BOJKOVSKI, MARIJA ZUPANCIC, ZORICA MARKOV, ISABELLA BUBOLA, VESNA LOVRIC, NEDELJKO MARKOVIC, ZORAN UZELAC, ALI JASIM ABDULMUNEM, VLADETA MILOJEVIC, IVANA DIKLIC, OLIVER BESIC, LINDA BLAZIC MIROSEVIC, HRVOJE MHOVIC, ANKA FERENČIĆ, DUSAN ZIVKIC, MILICA TESIC, LJILJANA ZEGREC, BORIS SONTACCHI, ANA BAJEK I MARINA DAMJAN

NAGRADA / AWARD

GRAND PRIX

Stuart CHAPE  – SAMOA

Reef shark and coral

190. 1_Stuart_CHAPE_Reef shark and coral

Rock pool

190. 2_Stuart_CHAPE_Rock pool

Svalbard 9

190. 6_Stuart_CHAPE_Svalbard 9


NAGRADA / AWARD

‘VIKTOR HRELJANOVIĆ’

Danijel Frka – Hrvatska/Croatia

EXPLORATION

179. 2_DANIJEL_FRKA_EXPLORATION.2012


NAGRADA / AWARD

‘ĐOKO MOLEKIĆ’

Zvonko Radičanin – Hrvatska/Croatia

Pozornica života

9. 5. Zvonko Radičanin -  Pozornica života


NAGRADA / AWARD

DIPLOMA

Saeed  Arabzadeh – Iran – Bushehr

Playing in garbage

135. 5_Saeed_Arabzadeh_Playing in garbage


NAGRADA / AWARD

DIPLOMA

Ivana Pavlović – Hrvatska/Croatia

Hommage Vesni Prica

27. 2-Pavlovic-3600pix-300dpi 27. 4-Pavlovic_3600pix-300dpi 27. 1-Pavlovic-3600pix-300dpi


NAGRADA / AWARD

DIPLOMA

Mirela Momanu – România/Rumunjska

Water

160. 4_MIRELA_MOMANU_WATER


NAGRADA / AWARD

POHVALA / COMMENDATION

Kathrin Simonsen – Norveška/Norway

Storm

101. 1. Kathrin Simonsen_ Storm

Reflection in water

101. 3. Kathrin Simonsen_Reflection in water


NAGRADA / AWARD

POHVALA / COMMENDATION

Dean Silić – Hrvatska/Croatia

Padaj silo i nepravdo

Dean Silić_padaj silo i nepravdo


NAGRADA / AWARD

POHVALA / COMMENDATION

Viktor  Kanunnikov – Rusija/Russia

Reflection 


NAGRADA / AWARD

POHVALA / COMMENDATION

Andrej Jarni – Slovenija/Slovenia

Drop of gold

153. 4_Andrej Jarni_Drop of gold


NAGRADA / AWARD

POHVALA / COMMENDATION

Yuriy  Zilinskyy – Ukrajina/Ukraina

Conquerors of the land

209. 6_Yuriy_Zilinskyy_Conquerors of the land


NAGRADA / AWARD

POHVALA / COMMENDATION

Željko Ferenčić – Hrvatska/Croatia

Izvor

212.-1_Željko_Ferenčić_Izvor


TREĆI ELEMENT – međunarodna izložba fotografija na temu vode

S temom ove izložbe prepoznali smo globalni problem s aspekta egzistencije, ljepote ambijenta gdje je prisutna voda te moguća kataklizmička stanja koje ona uzrokuje. Ovo je natječajna izložba koju organiziramo već peti put.
Ovu godinu na natječaj se prijavilo 232 autora iz 22 zemlje s 1226 pojedinačnih fotografija te 19 kolekcija. Selekciju fotografija radio je međunarodni žiri u sastavu: RITA ZHAO, ugledna multimedijalna umjetnica iz Kine s diplomom Sveučilišta Berkeley iz područja umjetnosti, BRANIMIR KARANOVIĆ, cijenjeni profesor fotografije na Grafičkom odsjeku Fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda i BORISLAV BOŽIĆ, predsjednik Fotokluba Rijeka.
Žiri je za izložbu odabrao 89 pojedinačnih fotografija i dvije kolekcije od 88 autora. Po sadržaju fotografija i lokacijama snimanja obuhvaćen je cijeli planet. Autori su svojim pristupom „hvatali“ prirodu i njene trenutke u najsuptilnijim estetiziranim izdanjima. Vrlo je često na fotografijama prisutan plemeniti suodnos čovjeka i prirode, čovjeka i vode. Imamo autora koji su snimali inscenirane situacije s vodom ili njenim derivatima kako bi poslali određenu poruku.
Polazišna ideja za ovu izložbu bila je Senekina misao: “I kada bi sve na ovoj planeti izgorjelo, ostala bi voda – i u njoj iskra novog života.”
Čovjek je nekad živio u neposrednom kontaktu s prirodom, cijenio je i uvažavao te intenzivno promatrao. Sav se njegov život odvijao u okviru četiriju elemenata, a to su : ZEMLJA, VATRA, VODA, ZRAK. U evolutivnoj spirali spoznao je da postoji mnogo više elemenata, dokučio neslućene znanstvene spoznaje, otišao na Mjesec i štošta još drugoga i u tom svom „hodu kroz povijest“ zaboravio, zanemario TREĆI ELEMENT – VODU kao osnovnu supstancu svojega života.
Svjetski mediji dnevno prenose vijesti ili o nestašici čiste vode, ili o nekim novim ekoincidentima ili pak o kataklizmama koje voda uzrokuje.
Temeljni je cilj projekta pokretanje ljudi da u svojoj neposrednoj sredini otkrivaju prirodna bogatstva i ljepote vezane za vodu, a isto tako da detektiraju specifične ekološke situacije koje ugrožavaju naš TREĆI ELEMENT ili da daju neko drugo, osobno viđenje ove teme kroz medij fotografije. Cilj je ispunjen s ovako velikim brojem prijavljenih fotografija.
Snimajući aktivno, razmišljamo o ovoj temi i ne ostajemo ravnodušni. Angažiranost i aktivizam bili su jedan od povoda za “inventuru” vode i svega onog što je uz nju vezano.
Fotoklub Rijeka u suradnji s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke dodjeljuje prvu nagradu – Grand Prix koja podrazumijeva petnaestodnevni boravak autora u Rezidencijalnom programu Kamov u Rijeci.
Dodjeljuju se i dvije ravnopravne nagrade koje nose imena po našim zaslužnim članovima, Viktoru Hreljanoviću i Đoki Milekiću, te tri ravnopravne diplome i pet pohvala.
Svi autori dobivaju zahvalnicu za sudjelovanje na ovom natječaju.

Borislav Božić, prof.

_______________

Seneka
Rimski filozof, 4. pr. Kr. – Rim, travanj 65. po. Kr.

THE THIRD ELEMENT – International Photo Exhibition on the Topic of Water

With the topic of this exhibition we have recognized the global problem from the aspect of existence, the environmental beauty of the presence of water, as well as the possible cataclysmic conditions that water can cause. This is a competition exhibition that is being organized for the fifth time.
This year 232 authors have registered their entry from 22 countries and with 1226 individual photos and 19 collections. The selected photos were chosen by an an international jury composed of the following members: RITA ZHAO, a notable multimedia artist from China and graduate of the University of California at Berkeley, BRANIMIR KARANOVIĆ, distinguished professor of photography at the Deparment of Graphics of the Faculty of Applied Arts in Belgrade and BORISLAV BOŽIĆ , president of Fotoklub Rijeka.
The jury selected 89 individual photographs and two collections by 88 authors. The contents of the photos and locations where they were taken encompass the whole planet Earth. The authors approach was to “capture” nature and the moments of its most subtle aesthetic outlets. Very often the photos send forth the impressive co-relationship of Man and Nature, Man and Water. There are also authors who recorded staged situations with water or its derivatives so as to send a specific message.
The exploratory idea of this exhibition was Seneca’s idea: “If everything on this planet was burnt-out, only water would remain – and in it a new spark of life.”
Man once lived in immediate contact with nature, respected and appreciated it and carefully observed it. His entire life unfolded within the framework of four elements: EARTH, FIRE, WATER, AIR. In the evolutionary spiral Man realized that there were many more elements, comprehended unimagined scientific cognitions, went to the Moon and much more other feats, and in that “”walk through history” he seemed to forget and neglect THE THIRD ELEMENT – WATER as the basic substance of his life.
The daily news broadcasts of world media speak of the shortage of clean water, or about various new ecological incidents or of cataclysms caused by water.
The fundamental aim of the project is to get people in their immediate vicinities to rediscover the natural wealth and beauty connected to water, and likewise to detect specific ecological situations that are endangering our THIRD ELEMENT or to give some other, individual visions of this theme through the media of photography. Such a large number of photo entries are an indication that this goal has been fulfilled.
By actively taking pictures and focusing on this theme we cease to be indifferent. Engagement and activism were one of the motives for an “inventory” on water and everything associated with it.
Fotoklub Rijeka in cooperation with the City of Rijeka Administration’s Department for Culture hereby is awarding the first prize – the Grand Prix, which implies a fifteen-day stay at the Residential “Kamov” Program in Rijeka.
Two equal prizes bearing the names of deserving members, Viktor Hreljanović and Đoka Milekić, are also to be awarded in addition to five commendations.
All authors will receive commendations for the participation in this competition.

Borislav Božić, prof.

These are selected photos

Komentari su zatvoreni.